Idejno rješenje za izgradnju kapele kod crkve Sv. Preobraženja u Igalu


Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog uradila je idejno rješenje za izgradnju kapele kod crkve Sv. Preobraženja u Igalu. Svi radovi koji se definišu ovim projektom, izvodiće se na dijelovima kat.parcele br.203 i kat.parcele br. 198, K.O. Sutorina.

Planirana je izgradnja objekta ukupne površine od 88.81m², od čega će 71.17m² iznositi bruto površina kapele sa sanitarnim čvorom i priručnom kuhinjom, a preostalih 17.64m² zauzima nadstrešnica. Objekat ima horizontalni gabarit 15.80 sa 4.50 metara, a nadstrešnica 4.20 sa 4.20 metara. Vertikalni nadzemni gabarit čini prizemlje sa kosim krovom.

Osnovne karakteristike objekta počivaju na funkcionalnosti i uklapanju u uslove lokacije, savremenog oblikovnog izraza zasnovanog na poštovanju tradicije.

Slični projekti