Idejno rješenje za objekat socijalnog stanovanja


Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog uradila je idejno rješenje za izgradnju objekta socijalnog stanovanja, a svi radovi planirani ovim projektom izvodiće se na kat.parceli br. 1947/65 K.O. Topla, u naselju Nemila.

Planirana je izgradnja objekta sa šest stanova – četiri u prizemlju, a dva u suterenu. Objekat ima horizontalni gabarit 11.60 sa 16.10 metara. Vertikalni nadzemni gabarit čini suteren i prizemlje sa kosim krovom.

Na osnovu projektnog zadatka, u suterenu je planirana izgradnja stanova površine 55m² - jedan stan za petočlanu porodicu, kao i stan za šestočlanu porodicu, površine 60m². U prizemlju su predviđeni stanovi: jedan za četvoročlanu porodicu – površine 44m², dva stana za dvočlanu porodicu – površine 31m² kao i jedan stan za samca – površine 25m².

Oblikovani koncept počiva na funkcionalnosti i uklapanju u uslove lokacije, stanovi su orjentisani na sve četiri strane, sa obezbjeđenim parkingom, a objekat će se koristiti isključivo za stanovanje.

Slični projekti