Javni oglas za popunu radnog mjesta: "Samostalni/a savjetnik/ca I za pravne poslove"


Na osnovu člana 24. Zakona o radu ("Službeni list Crne Gore" br. 074/19 od 30.12.2019., 008/21 26.01.2021., 059/21 od 04.06.2021., 068/21 od 23.06.2021., 145/21 od 31.12.2021.), Člana 10. Odluke o osnivanju "Agencije za izgradnju i razvoj Herceg Novog" d.o.o. ("Službeni list RCG - opštinski propisi" 33/06, "Službeni list CG - opštinski propisi" 25/16), kao i Odluke o otvaranju javnog oglasa za popunu radnog mjesta "Samostalni/a savjetnik/ca I za pravne poslove" br. O-03-09-04/22 OD 29.04.2022., objavljuje se :

Javni oglas za popunu radnog mjesta: "Samostalni/a savjetnik/ca I za pravne poslove"

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa:
-1 izvršilac na odredjeno vrijeme od 12 mjeseci
- VII 1 Nivo kvalifikacije obrazovanja - pravni fakultet
- Najmanje 4 godine radnog iskustva
- Položen ispit za rad u državnim organima (radni odnos može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)

Posebni uslovi:
- Poznavanje rada na računaru
- Poznavanje engleskog jezika

Potrebna dokumentacija:
- Prijava za slobodno radno mjesto
- CV
- Uvjerenje o državljanstvu
- Fotokopija lične karte
- Diploma ili uvjerenje o traženoj školskoj spremi
- Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak
Uvjerenje/potvrda o potrebnom radnom iskustvu u nivou kvalifikacije obrazovanja

Prijavu, sa dokumentacijom, dostaviti u roku od 15 dana u zatvorenoj koverti na adresu: TRG HERCEGA STJEPANA BROJ 8. sa naznakom Prijava na javni oglas. Provjeru znanja kandidata vrši poslodavac pisanim testiranjem i usmenim intervjuom. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti podnosi isključivo izabrani kandidat/kandidatkinja, u roku od 8 dana od dana dostavljanja odluke o izboru kandidata.

VD IZVRŠNOG DIREKTORA
Aleksandar Kovačević


- Obavještenje o testiranju