Javni konkurs za izvršnog/u direktora/icu
'Agencije za izgradnju i razvoj Herceg Novog' Herceg Novi


Na osnovu Člana 58 stav 3 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni list Crne Gore", br. 002/18, 034/19. 038/20, 050/22) u vezi člana 9 Odluke o osnivanju Agencije za izgradnju i razvoj Herceg Novog d.o.o Herceg Novi ("Službeni list RCG - opštinski propisi", br. 033/06, "Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 025/16) i Odluke br. 01-1-100-382/22 od 28.07.2022. godine predsjednik Opštine Herceg Novi, raspisuje

Javni konkurs za izvršnog/u direktora/icu Društva sa ograničenom odgovornošću 'Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog' Herceg Novi

IZVRŠNI/A DIREKTOR/ICA, Društva sa ograničenom odgovornošću 'Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog' Herceg Novi - 1 izvršilac na period od 4 godine.

USLOVI:
-Visoka stručna sprema VII/1 nivo obrazovanja (240 CSPK) - tehničkog ili društvenog smjera
- Najmanje 5 godina radnog iskustva
- Polozen stručni ispit za rad u državnim organima

POTREBNA DOKUMENTACIJA:
- Prijava za slobodno radno mjesto
- CV
- Uvjerenje o državljanstvu
- Fotokopija lične karte
- Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti
- Diploma ili uvjerenje o traženoj školskoj spremi
- Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak
- Uvjerenje o radnom iskustvu
- Pisani rad na temu "Sagledavanje prioriteta i predloga za unapredjenje procesa rada Agencije za izgradnju i razvoj Herceg Novog DOO Herceg Novi

Konkurs je otvoren 20 dana

Navedena dokumenta u originalu ili ovjerenoj fotokopiji dostaviti u roku od 20 dana od dana objavljivanja Javnog kontukrsa u zatvorenoj koverti na adresu: OPŠTINA HERCEG NOVI, Trg Maršala Tita br 2, KABINET PREDSJEDNIKA OPŠTINE ili direktno na Gradjanski biro Opštine sa naznakom Prijava na javni konkurs za izvršnog/u direktora/icu 'Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog' d.o.o Herceg Novi
Kontakt osoba koja daje informacije u vezi oglasa - Staka Kovač, koordinatorka za kadrove, tel: 031/321-052, lokal 271; e-mail: staka.kovac@hercegnovi.me

Dostavljeno:
- Odsjeku za informacione sisteme i informisanje radi objave na sajtu Opštine Herceg Novi,
- "Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog" DOO Herceg novi,
- Zavodu za zapošljavanje Crne Gore, Biro rada Herceg Novi sa obrascem E1

PREDSJEDNIK OPŠTINE:
Stevan Katić